25/04/2024

Dạng thức đề thi tuyển sinh trình độ đại học Công an Nhân dân chính quy tuyển mới cho công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên

   Thực hiện Thông báo số 20/BCA-X02 ngày 04/4/2024 của Bộ Công an về phương án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, ngày 24/4/2024, Cục Đào tạo - Bộ Công an ban hành dạng thức, đề thi tham khảo kỳ thi tuyển sinh trình độ đại học Công an nhân dân chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên.

   Năm 2024 là năm Bộ Công an tiếp tục có sự điều chỉnh đối với công tác tổ chức thi loại hình này so với các năm trước đây, theo đó: (1) Điều chỉnh thời gian thi từ 02 buổi thành 01 buổi; (2) Bổ sung thêm phần thi hiểu biết về chính trị, kinh tế, văn hóa  - xã hội; (3) Tăng thêm sự lựa cho các môn thi thuộc phần thi chuyên ngành, thí sinh được lựa chọn một trong 04 môn thi gồm: Triết học, Lý luận nhà nước và pháp luật; Toán cao cấp, Kinh tế học vĩ mô để đăng ký dự thi; (4) Giao 01 trường Công an nhân dân phía Bắc và một trường Công an nhân dân phía Nam tổ chức ra đề thi, in sao đề thi các các trường tổ chức thi theo phân vùng (Bắc, Nam).

   Trước đó, ngày 04/4/2024, Bộ Công an đã công bố điều chỉnh công tác tuyển sinh đối với loại hình này, cụ thể:

   Thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển nhân lực Công an nhân dân đến năm 2030”, căn cứ quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực tiễn công tác tuyển sinh trong CAND, ngày 04/4/2024, Bộ Công an có thông báo số 20/TB-BCA-X02 về phương án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngoài ngành Công an như sau:

    1. Giai đoạn 2024 - 2025

   Tổ chức thi tự luận, thời gian thi 150 phút, đề thi gồm 02 phần:

   - Phần tự luận 1, chiếm 30% tổng điểm bài thi theo thang điểm 100:

   Thí sinh trình bày, đánh giá, phân tích về một trong các vấn đề chính trị hoặc kinh tế hoặc văn hóa - xã hội theo chủ đề đưa ra, nhằm đánh giá khả năng nắm bắt, tái hiện thông tin đã được tiếp nhận trong quá trình học tập, thu thập từ cuộc sống, tra cứu, tìm hiểu của thí sinh về chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội. Từ đó đánh giá về thái độ chính trị, khả năng phân tích, phán đoán sự vật, hiện tượng trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của thí sinh.

   - Phần tự luận 2, chiếm 70% tổng điểm bài thi theo thang điểm 100: thí sinh được lựa chọn môn thi phù hợp để đăng ký dự tuyển theo ngành/trường đăng ký dự tuyển, cụ thể:

   + Đăng ký dự tuyển vào T01 (ngành Nghiệp vụ an ninh), T02, T04, T05: thí sinh được lựa chọn 1 trong 04 môn để dự thi: (1) Toán cao cấp; (2) Kinh tế học vĩ mô; (3) Triết học; (4) Lý luận nhà nước và pháp luật;

   + Đăng ký dự tuyển vào T01 (ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao/An toàn thông tin), T06: thí sinh dự thi môn Toán cao cấp;

   + Đăng ký vào T07: thí sinh được lựa chọn 1 trong 02 môn để dự thi: (1) Toán cao cấp; (2) Kinh tế học vĩ mô.

   Đề thi được thiết kế để đánh giá khả năng nhận biết, tổng hợp, phân tích, vận dụng của thí sinh.

     2. Giai đoạn từ năm 2026 trở đi

   Tổ chức thi trắc nghiệm kết hợp thi tự luận trong thời gian 150 phút, đề thi gồm 02 phần:

   - Phần trắc nghiệm, chiếm 40% tổng điểm bài thi theo thang điểm 100, tập trung đánh giá về: 

   + Hiểu biết về chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, lịch sử lực lượng CAND: đánh giá khả năng nắm bắt, tái hiện thông tin đã được tiếp nhận trong quá trình học tập, thu thập từ cuộc sống, tra cứu, tìm hiểu của thí sinh về chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội và lịch sử lực lượng CAND (thông tin công khai của lực lượng CAND trên các phương tiện thông tin đại chúng).

   + Năng lực tư duy: đánh giá tư duy logic, khả năng phân tích, suy luận, phán đoán, phân loại, so sánh trên các dữ liệu có sẵn.

   + Năng lực tiếng Anh: đánh giá khả năng đọc hiểu ngôn ngữ Anh của thí sinh đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp trình độ đại học văn bằng 1 của thí sinh.

   - Phần tự luận, chiếm 60% tổng điểm bài thi theo thang điểm 100: thí sinh được lựa chọn môn thi phù hợp để đăng ký dự tuyển theo ngành/trường đăng ký dự tuyển, cụ thể:

   + Đăng ký dự tuyển vào T01 (ngành Nghiệp vụ an ninh), T02, T04, T05: thí sinh được lựa chọn 1 trong 04 môn để dự thi: (1) Toán cao cấp; (2) Kinh tế học vĩ mô; (3) Triết học; (4) Lý luận nhà nước và pháp luật;

   + Đăng ký dự tuyển vào T01 (ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao/An toàn thông tin), T06: thí sinh dự thi môn Toán cao cấp;

   + Đăng ký vào T07: thí sinh được lựa chọn 1 trong 02 môn để dự thi: (1) Toán cao cấp; (2) Kinh tế học vĩ mô.

      Đề thi được thiết kế để đánh giá khả năng nhận biết, tổng hợp, phân tích, vận dụng của thí sinh.

Các Dạng thức đề thi

Mã đề thi CA1

Mã đề thi CA2

Mã đề thi CA3

Mã đề thi CA4